Opfrissen spuiterij

Opfrissen spuiterij

Momenteel wordt de spuiterij opgefrist.

Een deel van de spuiterij zal in de toekomst dienst doen als ontvangstruimte en tijdelijke opslag van onder handen projecten.
Binnenkort wordt er een glazen pui geplaatst zodat de ruimte tevens bereikbaar is vanaf de zijkant van het pand.
Door meer glasoppervlak en de witte muren zal het binnen een stuk lichter worden.

Algemene leveringsvoorwaarden SOK productions

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING

SOK productions – Hogeweidseweg 92 – 4001 GP Tiel

artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offe rte en overeenkomst tussen SOK productions, hierna te noemen:
“Gebruiker”, en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet
door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebrui ker
derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op eni g moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten
worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan
in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als
mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats
te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden
beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing
zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou ver liezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze
voorwaarden te verlangen.
artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1 Alle offertes en aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, te nzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Ee n offerte of
aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2 Gebruiker kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijk erwijs kan begrijpen dat de offertes of
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusie f BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kad er van de
overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afw ijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod da n is
Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Geb ruiker
anders aangeeft.
5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkom stig deel
van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Gebruiker en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders
voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan
is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een te rmijn dient de Wederpartij Gebruiker derhalve schriftelijk in ge breke te stellen.
Gebruiker dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan
dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.

4. Levering geschiedt af bedrijf van Gebruiker. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter be schikking
worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor
de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

5. Gebruiker heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. Gebruiker is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Gebrui ker de uitvoering van die onderde len die tot een volgende fase behor en
opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of
aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling over leg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of
inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd
en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatie f opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben v oor hetgeen
oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedr ag worden verhoogd of verlaagd. Gebruike r
zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk op gegeven
termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaar dt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen
de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvu lling, dan is Gebruiker gerechtigd om daaraan eerst uitvoer ing te
geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gebruiker bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de
uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering g egeven
zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gew ijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Gebruiker op en is voor de
Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Gebruiker een verzoek tot
wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de
in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de
Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Gebruiker daardoor direct of indirect ontstaan.

11. Indien Gebruiker met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Gebruiker niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze
prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging va n de prijs
voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichti ng ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de pr ijs van
grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging v an de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie
maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW
gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontb inden, tenzij Gebruiker alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op
basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Gebruiker
rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Gebr uiker ter kennis gekomen omstandigheden goede gr ond geven te vrezen dat de Wederpartij d e
verplichtingen niet zal nakomen;
– de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichting en uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet lan ger van Gebruiker kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de
oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
2. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voor doen welke van dien aard zijn dat nakom ing
van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszi ns omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gebruiker kan worden gevergd.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Gebru iker de
nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Gebruiker tot opschorting of ont binding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op
enigerlei wijze ontstaan.
5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Ge bruiker gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrep en de
kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkom st voortvloeiende verplichtingen niet nakom t en deze niet-nakoming ontbinding recht vaardigt,
dan is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst terstond en met di recte ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds t ot betaling
van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of
schadeloosstelling is verplicht.
7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Gebruiker, zal Gebruiker in overleg met de Wederpartij zorgdragen voor overdracht
van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdrach t van de
werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich meebreng t, dan worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. De

Wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, v an beslaglegging – indien en voor zover h et beslag niet
binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een ander e omstandigheid waardoor de
Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Gebruiker vrij om de overeenkomst terstond en me t directe
ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Gebruiker op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken,
vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daar van, winstderving en de voor de uitvoering van de overeenkom st
gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.
artikel 5 Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtin g jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van
een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch kr achtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende op vattingen
voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naas t hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrep en,
alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, wa arop Gebruiker geen invloed kan ui toefenen, doch waardoor Gebruiker niet
in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebru iker heeft
ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandi gheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intr eedt
nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze pe riode
langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergo eding van
schade aan de andere partij.
4. Voorzoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichti ngen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen
of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker
gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur
te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker is gerechtigd om periodiek te factureren.
2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij
is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wett elijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente versc huldigd is. De
rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van
het volledig verschuldigde bedrag.
3.

Gebruiker heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens
in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
4. Gebruiker kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de
toerekening van de betaling aanwijst. Gebruiker kan volledige aflo ssing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de
opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde.
6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverp lichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op a fdeling
6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin ger echtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op t e
schorten.
7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke ko sten ter
verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op bas is van
hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, mom enteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien
Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die rede lijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kos ten voor
vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaa ld. De
Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
artikel 7 Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Gebruiker in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Gebrui ker totdat de Wederpartij alle
verplichtingen uit de met Gebruiker gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
2. Door Gebruiker geleverde zaken, die i ngevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vall en, mogen niet worden doorverkocht en mo gen
nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te
verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Gebrui ker
veilig te stellen.
4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendom svoorbehoud geleverde zaken danwel rechte n daarop willen vestigen of doen gelde n,
dan is de Wederpartij verplicht om Gebruiker daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud gel everde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand,
ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Gebruiker ter inzage te geven.
Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Gebruiker gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich
er jegens Gebruiker bij voorbaat toe om zijn medewerking te ve rlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht ( blijken) te
zijn.
6. Voor het geval Gebruiker zijn in dit artikel aangeduide eigendom srechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvo orwaardelijke
en niet herroepelijke toestemming aan Gebruiker en door Gebruiker aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de

eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken terug te nemen.
artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door Gebruiker te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijk erwijs
gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Ne derland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing
op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. B ij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiër en of het
gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Gebruiker kan in dat geval
andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een per iode van 1 jaar na levering, tenzij uit de aard van het gelever de anders
voortvloeit of partijen anders zijn over eengekomen. Indien de door Gebruiker verstrek te garantie een zaak betreft die door een derde werd
geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voor tvloeit uit onoordeelkundig of o neigenlijk
gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheids datum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan d oor de Wederpartij en / of door derd en
wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Gebruiker, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht da nwel
hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien dez e
werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het
gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen
weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmi ddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking wor den
gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uit gevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwali teit en/of
kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is ov ereengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn
overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schri ftelijk aan Gebruiker te worden gemeld.
Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan
Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleer d mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Gebr uiker in
staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Gebruiker in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname
en betaling van de overigens bestelde zaken.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of
schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Gebruiker de gebrekkige zaak binnen redelijke
termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering rede lijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het
gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding
daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Gebruiker te

retourneren en de eigendom daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoeksk osten,
aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd kosten, aan de
Wederpartij in rekening gebracht worden.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de ve rjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Gebru iker en de
door Gebruiker bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
artikel 9 Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade en / of tekortkomingen, van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van door of
namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, of gebrekkige materialen en / of halffabrikaten..
3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker beperkt tot maximaal tweemaal
de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover
de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze v oorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekki ge
prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Gebruiker toegerekend kunnen worden en
redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van scha de, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben gel eid tot
beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
7. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgsc hade, gederfde winst, gemiste besparingen e n
schade door bedrijfsstagnatie.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkhei d gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grov e schuld van
Gebruiker of zijn leidinggevende ondergeschikten.
artikel 10 Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederp artij in
de macht van de Wederpartij worden gebracht.
artikel 11 Vrijwaring
1. De Wederpartij vrijwaart Gebruiker voor eventuele aanspraken van derden, die in ver band met de uitvoering van de overeenkomst s chade
lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Gebruiker toerekenbaar is.
2.

Indien Gebruiker uit dien hoofde door derden mocht worden aang esproken, dan is de Wederpartij gehouden Gebruiker zowel buiten a ls in
rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebr eke blijven
in het nemen van adequate maatregelen, dan is Gebruiker, zonder i ngebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle k osten en
schade aan de zijde van Gebruiker en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.
Artikel 12 Intellectuele eigendom
1. Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem t oekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en
regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor and ere
doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.
2. Gebruiker behoudt zich het recht voor ontwikkelde en/of geproduceerde produkten te gebruiken voor promotiedoeleinden.
artikel 13 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is ui tsluitend het Nederlands recht v an toepassing, ook indien aan een verbintenis
geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbet rekking betrokken partij aldaar woonplaats
heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaatsen van Gebruiker is bij ui tsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwin gend anders
voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zi ch tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te
beslechten.
artikel 14 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de vers ie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de
rechtsbetrekking met Gebruiker.
2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.